Υποδομές

Κτηριακές Εγκαταστάσεις | Εργαστήρια | Βιβλιοθήκη | Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Η ΣΙ διαθέτει Διδακτήριο στο οποίο στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και αριθμός εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, η ΣΙ διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 35 ατόμων, 6 αίθουσες χωρητικότητας 20 ατόμων, 4 αίθουσες χωρητικότητας 21 ατόμων και 10 αίθουσες χωρητικότητας 25 ατόμων. Επίσης, διαθέτει 3 αίθουσες για την προπαίδευση αλλοδαπών, 4 αίθουσες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών χωρητικότητας 40 ατόμων έκαστη, καθώς και 8 αίθουσες πρακτικής εκπαίδευσης ξένων γλωσσών των 20 ατόμων έκαστη. Στο Διδακτήριο στεγάζονται και 4 αίθουσες των 24 ατόμων που χρησιμοποιούνται από το Εργαστήριο Η/Υ, καθώς και μια αίθουσα των 48 ατόμων με ίδια χρήση. Το Εργαστήριο Φυσικής εξυπηρετείται από αίθουσα των 12 ατόμων, το εργαστήριο Ηλεκτρονικών από αίθουσα των 52 ατόμων, ενώ το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών εξυπηρετείται από αίθουσα των 24 ατόμων. Συνολικά, η ΣΙ μπορεί να εκπαιδεύσει στο Διδακτήριο 1.392 Ικάρους. Μαθήματα και διαλέξεις πραγματοποιούνται και στους χώρους του μικρού αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 80 ατόμων, αλλά και του μεγάλου αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 1200 ατόμων.

Τα γραφεία των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ στεγάζονται στο Κτήριο Καθηγητών, όπου υπάρχουν 40 συνολικά αίθουσες γραφείων που διαθέτουν και χώρους γραμματειακής υποστήριξης. Εντός του Κτηρίου Καθηγητών προβλέπονται διαφόρων ειδών αποθήκες (φωτοτυπείου, μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, προσωπικού ΕΠΣ), σχεδιαστήριο, κυλικείο, καθώς και αίθουσα φωτοτυπικών μηχανημάτων, ενώ υπάρχουν δύο αίθουσες συμβουλίων συνολικής χωρητικότητας 70 ατόμων και ο κεντρικός χώρος υποδοχής εξυπηρετεί 104 άτομα. Τέλος, προβλέπεται η χρήση διακριτής αίθουσας ως Εντευκτήριο των Επίτιμων Τακτικών Καθηγητών.

Η Διοίκηση της ΣΙ επί των ακαδημαϊκών θεμάτων στεγάζεται στο Κτήριο της Κοσμητείας – Διοικητηρίου, το οποίο υποστηρίζει τον Κοσμήτορα και τον ΔΑΣΕ με εξειδικευμένα γραφεία (εκπαιδευτικών βοηθημάτων, προγραμματισμού εκπαίδευσης και απαιτήσεων, διπλωματικών εργασιών, δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης μηχανοργάνωσης, διδακτικού προσωπικού κλπ) και αντίστοιχες υποδομές. Το Κτήριο αυτό δύναται να εξυπηρετήσει συνολικά 156 άτομα.

Για τους Ικάρους λειτουργεί Εντευκτήριο, στο οποίο στεγάζονται το κυλικείο και οι αίθουσες για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων (φωτογραφίας, πλαστικομοντελισμού, αερομοντελισμού, ζωγραφικής, μουσικής, πινκ πονκ, παιχνιδιών, μπιλιάρδου, τηλεόρασης).

Εργαστήρια

Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της ΣΙ είναι η κατανόηση από τους Ικάρους, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, τα εργαστήρια υποστηρίζουν την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη ΣΙ, καθώς και τη μετά από κατάλληλο συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του ΕΣ, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα άλλων φορέων της ΠΑ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη ∆EΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος είναι μέλος ∆ΕΠ του Τομέα, κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του εργαστηρίου, ορίζεται δε με απόφαση του ΕΣ για χρονική περίοδο τριών (3) ετών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του ΕΣ.

Η υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, συντήρησης συσκευών, προμήθειας αναλωσίμων υλικών, καθώς και απόκτησης νέων συσκευών, πρώτων υλών και βιβλιογραφίας, γίνεται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Κοσμητείας.

Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και, ειδικότερα, οι χώροι των εγκαταστάσεων με όργανα και λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και μελετών.

Η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων διέπεται από τον Ν. 3187/2003, τον Οργανισμό της ΣΙ και τον εσωτερικό Κανονισμό Εργαστηρίων, ο οποίος εκδίδεται από τη ΣΙ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τομέα και έγκριση του ΕΣ και ρυθμίζει, εντός των ορίων του Οργανισμού της ΣΙ, λεπτομέρειες που αφορούν οργανωτικά και λειτουργικά θέματα.

Βιβλιοθήκη

Στη ΣΙ λειτουργεί βιβλιοθήκη ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, ταξινόμησης, διάθεσης και προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για τη στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Πρόσβαση στο Ψηφιακό Αρχείο της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ικάρων

Οργάνωση Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος ∆ΕΠ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο ΕΣ, η συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της ΣΙ, η σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο ΕΣ, η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο ΕΣ, καθώς και η εξασφάλιση μόνιμης ροής πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόμενους για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης.

Όλοι οι υπηρετούντες στη ΣΙ, τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της ΣΙ, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, το ΕΣ εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθμίζει θέματα συνεργασίας με ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης απαιτήσεων, παραγγελιών και προμηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισμού και αντιγραφής του υλικού. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του ΕΣ.

Η βιβλιοθήκη της ΣΙ υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της ΣΙ και στελεχώνεται με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης περιγράφονται στο άρθρο 18 του Οργανισμού της ΣΙ.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής, οι Ίκαροι γυμνάζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΣΙ, οι οποίες βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ενώ για ορισμένα αντικείμενα φυσικής αγωγής πραγματοποιούν επισκέψεις και προπονήσεις σε εγκαταστάσεις εκτός Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας (σκοπευτήρια, αίθουσες ξιφασκίας κ.λπ.).

Οι κύριες αθλητικές εγκαταστάσεις της ΣΙ περιλαμβάνουν το γήπεδο στίβου και άλλων ομαδικών αθλημάτων, το κολυμβητήριο, την αίθουσα βαρών, τις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου, καθώς και την αίθουσα “Δαίδαλος”.