Διδακτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΙ αποτελείται από: (α) Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ), (β) Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ), (γ) Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (ΕΠΣ), (δ) Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ).

Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό

Τα μέλη ∆ΕΠ ασκούν διδακτικό και ερευνητικό έργο. Το ΔΕΠ αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα µέλη ∆ΕΠ παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστηµονικό και διοικητικό έργο.

Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών, συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια, συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς σπουδαστές, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

Το ερευνητικό και επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα, καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια.

Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως συµµετοχή στα όργανα διοίκησης της ΣΙ, συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια της ΣΙ, κατοχή θέσης ∆ιευθυντή Τοµέα και Κοσµήτορα της ΣΙ, καθώς και συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές.

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τα μέλη ΕΕΔΙΠ επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στη ΣΙ και επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και βαθμολόγησης των σπουδαστών, συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών, διεξαγωγή διοικητικού έργου σχετικού με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, και συνδράμουν γενικά τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Επιπλέον, συμμετέχουν σε επιτροπές για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της ΣΙ.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση

Η παροχή του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο ΔΕΠ στον Οργανισμό της ΣΙ, ή που απουσιάζουν μέλη αυτού, ή που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει από Ειδικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ), το οποίο προσκαλείται ή προσλαμβάνεται για τον σκοπό αυτόν. Το ΕΠΣ διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: (α) Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές ΑΣΕΙ ή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση. (β) Διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. (γ) Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με ετήσια σύμβαση στη βαθμίδα του Λέκτορα.

Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή του ΕΠΣ είναι η ΑΣ. Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες προσλαμβάνονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια των αποφάσεων του ΕΣ.

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της ΣΙ υλοποιούνται και από το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) και τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ).

Το ΣΔΠ αποτελείται από Αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος, καθώς και Στρατιωτικούς Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη βαθμίδα του Λέκτορα. Τα προσόντα των μελών του ΣΔΠ προσδιορίζονται στον Ν. 3187/2003. Το έργο του ΣΔΠ είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει: (α) Διδασκαλία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων. (β) Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων. (γ) Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. (δ) Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου. (ε) Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. (στ) Συγγραφή βιβλίων ή εκπαιδευτικών σημειώσεων κατόπιν ανάθεσης του ΕΣ. (ζ) Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα για τα μέλη ΣΔΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

Ο προσδιορισμός των θέσεων ΣΔΠ της ΣΙ γίνεται από το ΕΣ μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα και πρόταση της ΑΣ για τα γνωστικά αντικείμενα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. Τα μέλη του ΣΔΠ τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβουν. Το όργανο επιλογής του ΣΔΠ είναι η ΑΣ.

Οι ΣΕ των ΑΣΕΙ είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος και είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή πανεπιστημίου. Οι ΣΕ παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία. Το ΕΣ επιλέγει τους ΣΕ μετά από εισήγηση του ΔΑΣΕ. Η ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου στους ΣΕ γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ μετά από πρόταση του ΕΣ.