Βαθμολογία, Προαγωγή και Αρχαιότητα

Η επίδοση των Ικάρων στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στη στρατιωτική εκπαίδευση και στη στρατιωτική αγωγή βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα:

 • Άριστα (85% – 100%),
 • Λίαν Καλώς (65% – 84.999%),
 • Καλώς (50% – 64.999%),
 • Αποτυχών (0% – 49.999%).

Η επίδοση των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων στην πτητική εκπαίδευση αέρος και στους εξομοιωτές πτήσεων βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα:

 • «A» Άριστα (90% – 100%),
 • «B» Λίαν Καλώς (75% – 89.999%),
 • «Γ» Καλώς (60% – 74.999%),
 • «Δ» Υστερών (50% – 59.999%),
 • «Ε» Αποτυχών (0% – 49.999%).

Ίκαρος θεωρείται επιτυχών για προαγωγή στο επόμενο έτος όταν πληροί τα κριτήρια επιτυχίας για κάθε μία από τις στρατιωτική αγωγή, ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στρατιωτική εκπαίδευση και, ειδικά για την Κατεύθυνση Ιπταμένων, και πτητική εκπαίδευση. Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού επίδοσης έτους υπολογίζονται ο τελικός βαθμός εκπαίδευσης έτους και ο τελικός βαθμός στρατιωτικής αγωγής έτους. Ο τελικός βαθμός εκπαίδευσης έτους εξάγεται από τους τελικούς βαθμούς των επιμέρους ειδών εκπαίδευσης, με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής:

Με Πτητική Εκπαίδευση στο 1ο Έτος Σπουδών
Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 50%
Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20%
Τελικός Βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους 30%
Με Πτητική Εκπαίδευση μετά το 1ο Έτος Σπουδών
Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 40%
Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20%
Τελικός Βαθμός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους 40%
Χωρίς Πτητική Εκπαίδευση
Τελικός Βαθμός Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 80%
Τελικός Βαθμός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20%

Ο τελικός βαθμός επίδοσης έτους εξάγεται από τον τελικό βαθμό εκπαίδευσης έτους και τον τελικό βαθμό στρατιωτικής αγωγής έτους, με ποσοστά συμμετοχής 85% και 15% αντίστοιχα.

Η σειρά αρχαιότητας για κάθε Κατεύθυνση εξάγεται ως ακολούθως:

 1. Για το 1ο έτος, ισχύει η σειρά επιτυχίας εισαγωγής στη ΣΙ. Πρώτοι τίθενται οι Έλληνες Ίκαροι, ακολουθούν οι Κύπριοι, και στη συνέχεια οι Ίκαροι άλλων χωρών, με σειρά όπως αυτή καθορίζεται από την τελική βαθμολογία του σχολείου προπαίδευσης αλλοδαπών.
 2. Για το 2ο έτος, από τον τελικό βαθμό επίδοσης του 1ου έτους.
 3. Για το 3ο έτος, από τους τελικούς βαθμούς επίδοσης των δύο πρώτων ετών με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 1/3 και 2/3.
 4. Για το 4ο έτος, από τους τελικούς βαθμούς επίδοσης των τριών πρώτων ετών με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 1/6, 1/3 και 1/2.

Η σειρά αρχαιότητας εντός της Κατεύθυνσης κατ’ έτος, για Ίκαρο που παρέμεινε στο ίδιο έτος, για οποιονδήποτε λόγο, εξάγεται από τους τελικούς βαθμούς επίδοσης όλων των προηγουμένων ετών που περάτωσε με επιτυχία, με τρόπο όμοιο ως άνω. Κατά τον υπολογισμό της αρχαιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της στρατιωτικής αγωγής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθμολογία της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του προηγούμενου έτους.

Η σειρά αρχαιότητας στο σύνολο των Ικάρων του έτους ορίζεται ως εξής: πρώτος και δεύτερος τάσσονται οι αρχαιότεροι της Κατεύθυνσης των Ιπταμένων, τρίτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης των Μηχανικών, τέταρτος τάσσεται ο τρίτος αρχαιότερος Ιπτάμενος, πέμπτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης των Ελεγκτών Αεράμυνας. Οι λοιποί Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων από την έκτη θέση και μετά λαμβάνουν αρχαιότητα κατά αύξουσα σειρά του Συντελεστή Αρχαιότητας (ΣΑ), ο οποίος ορίζεται ως πηλίκο της σειράς αρχαιότητας του Ικάρου στην Κατεύθυνση προς τη δύναμη Ικάρων στην Κατεύθυνση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ακολουθείται η αρχαιότητα μεταξύ των Κατευθύνσεων οριζόμενη ως εξής: Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας, και ακολουθούν οι άλλες Κατευθύνσεις, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν, με κριτήριο αρχαιότητας την ημερομηνία λειτουργίας της Κατεύθυνσης για πρώτη φορά στη ΣΙ από τη δημοσίευση του Οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο βαθμός αποφοίτησης, ο οποίος καθορίζει και την αρχαιότητα των νέων Ανθυποσμηναγών ανά Κατεύθυνση, εξάγεται από τους τελικούς βαθμούς επίδοσης των τεσσάρων (4) ετών με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 0.1, 0.2, 0.3 και 0.4.

Η τελική σειρά αρχαιότητας για την Κατεύθυνση Ιπταμένων διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων των σταδίων πτητικής εκπαίδευσης της ΣΙ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.