Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη Σχολή Ικάρων, λόγω Αιτήματος Εξέλιξης στην Επόμενη βαθμίδα

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, με γνωστικό αντικείμενο “Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων” λόγω αιτήματος εξέλιξης, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Ψ7976-ΝΜΨ.