Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και τα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης, καθώς και οι εξετάσεις στη φυσική κατάσταση, προγραμματίζονται με βάση το εγκεκριμένο ΠΣ. Οι παραπάνω εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους Ικάρους.

Η βαθμολόγηση των Ικάρων κατά τις εξετάσεις είναι αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων που τους έχει ανατεθεί το συγκεκριμένο μάθημα ή αντικείμενο. Ίκαρος έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης για αναβαθμολόγηση του γραπτού του τελικής εξέτασης εξαμήνου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επίσημη ανακοίνωση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας του μαθήματος από την Κοσμητεία. Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας και κοινοποιείται στον αρμόδιο Συντονιστή Κατεύθυνσης. Η ένσταση εξετάζεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον διδάξαντα το μάθημα παρουσία του Ικάρου και του Διευθυντή Τομέα στον οποίο ανήκει το μάθημα. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση της βαθμολογίας από την αρχική απαιτεί επαρκή τεκμηρίωση του διδάσκοντα με τη συμπλήρωση εντύπου αναβαθμολόγησης το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας. Κάθε Ίκαρος έχει δικαίωμα υποβολής έως και δύο (2) ενστάσεων αναβαθμολόγησης ανά εξάμηνο σπουδών.