Πιστωτικές Μονάδες, Δίπλωμα και Παράρτημα Διπλώματος

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη ΣΙ, οι Ίκαροι συγκεντρώνουν πιστωτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3374/2005. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΣΙ που πρέπει να ολοκληρώσει ο Ίκαρος προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του ΠΣ, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό και την έγκριση του συστήματος πιστωτικών μονάδων της ΣΙείναι το ΕΣ.

Ως ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων ορίζονται οι διακόσιες σαράντα (240), που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) έτη σπουδών, εκ των οποίων εκατόν ογδόντα (180) αφορούν κατ’ ελάχιστο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η πιστωτική μονάδα εκφράζει τον φόρτο εργασίας, διάρκειας 25 έως 30 ωρών, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του ΠΣ από κάθε Ίκαρο. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης της ΣΙ, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, τα εργαστήρια, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και η προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προκύπτει διπλασιάζοντας το πηλίκο των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών του μαθήματος προς 25 για την Κατεύθυνση Ιπταμένων και προς 30 για την Κατεύθυνση Μηχανικών. Για την Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας, ο υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας το πηλίκο των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών του μαθήματος προς 30 για τα δύο πρώτα έτη και προς 25 για τα δύο επόμενα έτη. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος πτητικής εκπαίδευσης εδάφους της Κατεύθυνσης Ιπταμένων προκύπτει διπλασιάζοντας το πηλίκο των προβλεπόμενων ωρών του μαθήματος προς 25. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε σταδίου πτητικής εκπαίδευσης αέρος της Κατεύθυνσης Ιπταμένων προκύπτει τετραπλασιάζοντας το πηλίκο των προβλεπόμενων ωρών του σταδίου προς 25.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΤΑΕΠ οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Κατεύθυνσης και Ειδίκευσης ανάλογης με το ΠΣ που παρακολούθησε ο Ίκαρος. Το Δίπλωμα εκδίδεται από τη ΣΙ και φέρει τις υπογραφές του Διοικητή της ΣΙ, του ΔΑΣΕ και του Κοσμήτορα. Επί του Διπλώματος αναγράφεται μεταξύ άλλων το Τμήμα, η Κατεύθυνση και η Ειδίκευση. Ο χαρακτηρισμός της γενικής επίδοσης του Διπλώματος γίνεται λαμβανομένου υπόψη του βαθμού αποφοίτησης. Η ΣΙ χορηγεί βεβαίωση σπουδών, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα και τα αντικείμενα της παρασχεθείσας κατ’ έτος εκπαίδευσης, στρατιωτική, ακαδημαϊκή και πτητική όπου υφίσταται, οι βαθμολογίες, ο βαθμός αποφοίτησης και οι πιστωτικές εκπαιδευτικές μονάδες. Η ΣΙ χορηγεί στους αποφοίτους της Κατεύθυνσης Ιπταμένων βεβαίωση θεωρητικής επάρκειας επαγγελματικών μαθημάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 33/2002.

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που δεν υποκαθιστά το Δίπλωμα της ΣΙ ή άλλο τίτλο σπουδών και χορηγείται από αυτήν, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005, παρέχει δε πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του Διπλώματος της ΣΙ. Το πρωτότυπο του Παραρτήματος Διπλώματος, για να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας του Διπλώματος της ΣΙ, φέρει τις υπογραφές του Διοικητή της ΣΙ, του ΔΑΣΕ και του Κοσμήτορα. Η ημερομηνία έκδοσης του Παραρτήματος Διπλώματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του Διπλώματος, αλλά δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή.