Κανονισμός Λειτουργίας ΜΠΣ

ΆρθραΠεριγραφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1Όργανα Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της ΣΙ
Άρθρο 2Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για νέα Προγράμματα ή Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 3Διάρθρωση και Οδηγός Σπουδών Προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη ΜΔΣ Πλήρους και Μερικής Φοίτητης
Άρθρο 4Κατηγορίες υποψηφίων για Φοίτηση σε Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη ΜΔΣ
Άρθρο 5Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής
Άρθρο 6Όροι Φοίτησης – διδασκόμενα Μαθήματα – Διάρκεια
Άρθρο 7Δίδακτρα – Υποτροφίες
Άρθρο 8Έλεγχος Γνώσεων – Εξετάσεις – Διαγραφή Φοιτητών
Άρθρο 9Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο – Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Άρθρο 10Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου – Καθήκοντα Διδασκόντων
Άρθρο 11Διοικητική Υποστήριξη των ΠΜΣ
Άρθρο 12Εξωστρεφής Προσανατολισμός
Άρθρο 13Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
Άρθρο 14Αξιολόγηση και Έλεγχος Ποιότητας ΠΜΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 15Στόχος των Διδακτορικών Σπουδών
Άρθρο 16Οδηγός Σπουδών Διδακτορικών Προγραμμάτων
Άρθρο 17Διαδικασία Εισαγωγής
Άρθρο 18Κριτήρια Εισαγωγής στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
Άρθρο 19Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης
Άρθρο 20Εκπόνηση Διατριβής
Άρθρο 21Διαδικασίες Επιβλεπόμενης Έρευνας
Άρθρο 22Διάρκεια Σπουδών – Όροι φοίτησης – Έλεγχος Προόδου
Άρθρο 23Τελική Κρίση της Διδακτορικής Διατριβής
Άρθρο 24Δίδακτρα και Όροι Απαλλαγής
Άρθρο 25Υποτροφίες
Άρθρο 26Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος
Άρθρο 27Εξωστρεφής Προσανατολισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΔΣ και ΔΔ
Άρθρο 28Έσοδα Προγραμμάτων
Άρθρο 29Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
Α.Έναρξη Νέου ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΜΔΣ
Β.Έναρξη Νέας Σειράς ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη MΔΣ
Γ.Λήξη Σειράς ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΜΔΣ
Άρθρο 30Πόροι ΠΜΣ – Διαχείριση Εσόδων