Διπλωματική Εργασία

Για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές προς την Κατεύθυνση και Ειδίκευση του Ικάρου, το οποίο εγκρίνεται από το ΕΣ της ΣΙ. Ακολούθως, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών, οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την εποπτεία των μελών του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΙ, τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 3187/2003 δικαιούνται να εποπτεύσουν μετά από ανάθεση του ΕΣ.

Συγκεκριμένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Κατά τον μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους, η Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών απευθύνεται στα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΙ αιτώντας να αποστείλουν αυτά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών μέσω του Διευθυντή ή Συντονιστή του Τομέα τους έως και τέσσερα (4) προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών (ακολουθούμενα από τα αντίστοιχα συμπληρωμένα αναλυτικά Έντυπα Διπλωματικών Εργασιών) προς έγκριση για διανομή και εκπόνηση από τους Ικάρους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο Διευθυντής ή Συντονιστής του κάθε Τομέα κατόπιν πρωταρχικού ελέγχου, καταρτίζει λίστα με τα θέματα του Τομέα, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Έντυπα Διπλωματικών Εργασιών, και τα αποστέλλει στην Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών που έχει την αρμοδιότητα να συντάξει την τελική λίστα θεμάτων που θα αποσταλεί στο ΕΣ προς τελική έγκριση. Το ΕΣ της ΣΙ αποφασίζει ποια προτεινόμενα θέματα θα εγκριθούν και ποια θα απορριφθούν και ακολούθως η Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών καταρτίζει τον τελικό πίνακα εγκεκριμένων θεμάτων, ο οποίος διανέμεται στους Ικάρους για να επιλέξουν τα θέματα που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν. Η ανάθεση επιβεβαιώνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και επιβεβαιώσης από το μέλος του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΙ που πρότεινε το θέμα και έχει την ευθύνη επίβλεψης του θέματος και ακολούθως κατοχυρώνεται στον ενδιαφερόμενο Ίκαρο. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής που ολοκληρώνεται εντός του μηνός Απριλίου, η Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών εκδίδει τον πίνακα με τις αναθέσεις διπλωματικών εργασιών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος που επικυρώνεται από το ΕΣ της ΣΙ.

Η διπλωματική εργασία είναι θεωρητική ή/και πειραματική ή/και ερευνητική εργασία, εκπονείται σε θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ΠΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Η διπλωματική εργασία θεωρείται ακαδημαϊκό μάθημα και λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του τελευταίου έτους σπουδών, με συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται στο ΠΣ.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε σπουδαστή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος, από ομάδα σπουδαστών με μέγιστο αριθμό τους τρεις (3) Ικάρους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση.

Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας είναι προφορική και γίνεται από τριμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα και μέλη τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και ένα μέλος ΔΕΠ του Τομέα που ορίζει ο Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα. Η συγκρότηση των επιτροπών εγκρίνεται από το ΕΣ κατόπιν εισήγησης του οικείου Διευθυντή ή Συντονιστή Τομέα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότηση της επιτροπής από μέλη του οικείου Τομέα, το ΕΣ ορίζει μέλη από άλλον Τομέα μετά από πρόταση του Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής είναι και Διευθυντής ή Συντονιστής του Τομέα, στην επιτροπή συμμετέχει και βαθμολογεί μέλος ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς ως προς το θέμα γνωστικού αντικειμένου που ορίζει το ΕΣ μετά από πρόταση του Διευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τομέα. Τον πρόεδρο της επιτροπής μπορεί να αντικαταστήσει ο Κοσμήτορας ή ο αναπληρωτής Κοσμήτορας σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης των εξεταστικών απαιτήσεων των διπλωματικών εργασιών, με τον περιορισμό ότι στην τριμελή επιτροπή συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ.

Ίκαρος θεωρείται επιτυχών εφόσον λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 50%. Ίκαρος που έλαβε βαθμολογία κάτω του 50%, επαναλαμβάνει την εργασία και επανεξετάζεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση βαθμολογίας κατά την επανεξέτασή του με 50% και άνω θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με 50%. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Η τελική βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Μετά το πέρας της εξέτασης συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται αυθημερόν στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας και στο Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων της ΔΣΕ, όπου τηρείται σχετικό αρχείο βαθμολογίας.

Ίκαρος του τελευταίου έτους σπουδών, που έχει εμπέσει σε κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας, αλλά έχει λάβει στη διπλωματική εργασία βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, διατηρεί τον εν λόγω βαθμό και δεν εκπονεί διπλωματική εργασία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η επιλογή θεμάτων για τις διπλωματικές εργασίες, η διαδικασία ανάθεσης, η χρονική διάρκεια, η καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης, περιγράφονται αναλυτικά πέραν του παρόντος Οδηγού Σπουδών και από ειδικό βοήθημα, τον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, που εκδίδεται με μέριμνα του Κοσμήτορα και διανέμεται στους Ικάρους από το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων της ΔΣΕ.