Προκήρυξη Εξέλιξης Μέλους Δ.Ε.Π. της Σχολής Ικάρων στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων»

Προκήρυξης εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων», όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΚ8Μ6-ΗΘΕ