Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων, λόγω αιτήματος εξέλιξης

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
.Ε.Π.) στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ικάρων, λόγω
αιτήματος Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα,
του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική
Μετεωρολογία».