Ανάρτηση απόφασης Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος Εξέλιξης

Ανάρτηση απόφασης που αφορά στον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία», κατόπιν αιτήματος εξέλιξης της Επίκουρης Καθηγήτριας Πετρούλας Λουκά.

Δείτε  εδώ την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:66ΖΡ6-ΙΤ2