Προκήρυξη Εξέλιξης μιας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη Βαθμίδα του Καθηγητή στη Σχολή Ικάρων, λόγω αιτήματος Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής, Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο:«Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων».