Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων

Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της ΣΙ είναι η κατανόηση από τους Ικάρους, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, τα εργαστήρια υποστηρίζουν την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη ΣΙ, καθώς και τη μετά από κατάλληλο συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του ΕΣ, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα άλλων φορέων της ΠΑ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.